Foodno1.com 今日美食

A+ R A-

束腹帶扎胸減回奶痛楚

列印

201mh-a-title04.gif (5926 bytes)

利 用 產 後 束 腹 帶 , 減 輕 谷 奶 時 的 脹 痛 , 幫 助 減 少 奶 汁 分 量 。

束 腹 帶

孕 婦 用 品 資 深 顧 問 何 小 姐 教 大 家 一 個 物 盡 其 用 的 方 法 , 利 用 束 腹 帶 可 以 幫 助 回 奶 , 減 輕 痛 楚 。

只 要 在 谷 奶 時 , 在 胸 前 扎 上 束 腹 帶 , 或 在 停 止 餵 哺 母 乳 後 扎 上 , 待 奶 水 自 然 收 回 後 便 可 停 用 。

201mh-a0401.jpg (2864 bytes)

吸 水 力 強 乳 墊 ( 可 清 洗 )

201mh-a0402.jpg (6965 bytes)

將 束 腹 帶 上 下 調 轉 用 。

201mh-a0403.jpg (3225 bytes)

束 腹 帶

201mh-a0404.jpg (11157 bytes)

不 用 穿 胸 圍 只 需 放 上 乳 墊 。

201mh-a0405.jpg (9109 bytes)

將 束 腹 帶 束 緊 在 胸 部 位 置 。

 

緊 身 胸 圍

谷 奶 時 穿 緊 身 胸 圍 , 可 以 減 少 乳 汁 分 泌 。

大 約 戴 1 至 2 日 , 期 間 飲 少 些 水 就 得 , 若 果 睡 覺 時 唔 谷 奶 仲 可 以 選 擇 唔 戴 添 !

201mh-a0406.jpg (5707 bytes)

懷 孕 期 間 乳 房 會 脹 大 , 著 的 胸 圍 cup 數 會 大 些 , 部 分 媽 咪 只 要 戴 番 懷 孕 前 的 有 帶 胸 圍 ( 因 承 托 效 果 較 好 ) 即 可 以 收 到 緊 紮 胸 部 , 阻 止 製 造 大 量 乳 汁 的 效 果 。

冰 墊 冷 敷

谷 奶 時 用 冰 墊 冷 敷 , 可 紓 緩 乳 房 谷 奶 時 的 痛 楚 。

用 冰 墊 冷 敷 , 先 將 冰 墊 放 入 雪 櫃 下 格 保 持 冷 藏 , 方 便 谷 奶 時 使 用 。

把 冰 墊 敷 在 胸 部 , 直 至 冰 墊 暖 和 ( 大 約 2 5 - 3 0 分 鐘 ) 即 可 拿 開 , 若 胸 部 痛 楚 仍 然 未 減 , 可 繼 續 用 另 一 雪 凍 冰 墊 敷 胸 , 直 至 感 覺 到 舒 適 為 止 。

201mh-a0407.jpg (9432 bytes)

images/stories/mno1-signoff.gif

 

Hits
廣告看板

媽媽須知->必看

 今日健康  HealthNo1.com 更多資訊:

 - 媽媽須知 |  - 坐 月
( 因本網站系統關係, 內容不會更新 )

Healthno1.com 今日健康

現在有 48 訪客 在線上

登入

廣告看板