BB轉奶粉遲餵剌激食慾

203mh-a-title02.gif (5085 bytes)

在 正 常 情 況 下 , BB 在 9 個 月 至 一 歲 時 , 配 合 身 體 成 長 , 醫 生 才 會 建 議 BB 轉 食 較 高 蛋 白 粉 奶 。 若 過 早 轉 奶 , BB 消 化 系 統 未 完 全 發 育 , 蛋 白 質 高 的 奶 粉 較 難 消 化 , 會 出 現 消 化 不 良 、 便 秘 , 甚 至 出 血 的 情 況 。

BB 轉 奶 2 大 原 因

奶粉唔適合食即時轉奶

BB 患 染 腸 胃 炎 或 對 吃 開 的 奶 粉 敏 感 , 出 現 痾 嘔 情 況 , 媽 咪 要 立 刻 徵 詢 醫 生 意 見 , 將 BB 每 餐 的 奶 粉 轉 掉 。 若 情 況 不 能 改 善 應 再 向 醫 生 求 診 。

定期轉奶要有適應期

隨 著 BB 生 長 所 需 , 期 間 有 幾 個 轉 奶 階 段 , 讓 BB 轉 食 有 足 夠 營 養 的 奶 粉 。 呢 種 定 期 式 轉 奶 就 唔 可 以 心 急 , 要 逐 餐 慢 慢 轉 , 畀 BB 有 時 間 慢 慢 適 應 。

BB 轉 奶 指 南

第 1 步 -- 逐 步 轉 奶 BB 易 適 應

想 BB 順 利 轉 奶 , 就 要 睇 下 以 下 專 家 教 路 。

203mh-a0201.jpg (11168 bytes)

1) 揀 早 上 第 一 餐 先 轉 , 讓

媽 咪 可 在 日 間 觀 察 BB 有 冇

不 適 應 , 會 否 因 唔 適 應 而

扭 計 。

203mh-a0202.jpg (12476 bytes)

2) BB 扭 計 唔 肯 飲 奶 , 媽 咪 可 嘗 試 先 抱 著 佢 , 抖 抖 佢 , 等 BB 唔 再 喊 先 餵 佢 飲 奶 , 以 免 強 行 餵 奶 而 嗆 到 。

203mh-a0203.jpg (12105 bytes)

3) 但 如 果 BB 仍 然 繼 續 扭 計 , 不 宜 勉 強 , 可 將 餵 奶 的 時 間

再 推 遲 約 半 小 時 , BB 強 烈 感

到 肚 餓 就 自 然 肯 食 。

第 2 步

連 續 維 持 約 3 天 , B B 沒 有 痾 嘔 等 不 良 反 應 , 再 多 轉 一 餐 。 觀 察 約 3 天 後 沒 問 題 , 再 如 此 類 推 , 逐 餐 轉 飲 新 奶 粉 。

203mh-a0204.jpg (9061 bytes)

1) 轉 奶 期 間 , 若 果 發 現 BB 有 便 秘 情 況 , 應 多 讓 BB 進 食 蔬 菜 、 生 果 蓉 或 生 果 汁 , 有 助 體 內 適 應 及 消 化 新 奶 粉 的 成 分 。

203mh-a0205.jpg (10664 bytes)

2) 便 秘 情 況 無 改 善 , 可 以 畀 BB 嘗 試 食 稀 奶 , 或 者 轉 回 原 本 的 奶 粉 , 等 BB 大 些 , 腸 胃 消 化 能 力 好 些 , 先 至 再 轉 。

203mh-a0206.jpg (14392 bytes)

3) 千 祈 唔 好 一 次 過 全 日 轉 晒

或 者 混 合 新 舊 奶 粉 畀 BB 食 ,

以 免 B B 唔 能 夠 適 應 而 引 致

痾 嘔 。

203mh-a0207.jpg (4999 bytes)

BB 對 奶 粉 有 蛋 白 敏 感 即 對 牛 奶 內 的 蛋 白 質 敏 感 , 除 出 現 肚 痾 情 況 外 , 更 可 能 會 出 紅 疹 。

BB 蛋 白 敏 感 要 轉 飲 豆 奶

BB 患 染 腸 胃 炎 , 或 因 轉 飲 高 蛋 白 奶 粉 , 腸 胃 出 現 敏 感 性 痾 嘔 , 醫 生 經 檢 查 後 , 確 定 大 便 內 沒 有 細 菌 , BB 亦 無 其 他 毛 病 , 極 大 可 能 是 對 所 吃 奶 粉 不 適 應 。

BB 對 奶 粉 不 適 應 亦 有 兩 大 原 因 , 乳 糖 不 耐 受 及 蛋 白 質 敏 感 症 , 兩 者 都 係 對 奶 粉 內 的 成 分 有 排 斥 , 引 致 痾 嘔 及 其 他 反 應 。

乳 糖 不 耐 受 即 BB 不 能 接 受 奶 粉 內 的 乳 糖 成 分 , 會 出 現 嘔 情 況 。 只 要 照 醫 生 吩 咐 轉 食 不 含 乳 糖 的 奶 粉 就 冇 問 題 。 醫 生 會 提 議 BB 轉 食 豆 奶 或 低 敏 感 的 牛 奶 。

不 含 乳 糖 奶 粉


雅 培 - 心 美 力 、 雀 巢 - 能 恩 HA 1/2

豆 奶 奶 粉

雅 培 - 愛 心 美 、 惠 氏 - 愛 兒 素

 

低 敏 感 牛 奶


雀 巢 - 能 恩 HA 1

提 醒 你

203mh-a0211.jpg (4965 bytes)開 封 奶 粉 存 一 個 月

為 確 保 BB 吃 到 新 鮮 及 沒 有 變 質 的 奶 , 媽 咪 在 選 購 及
儲 存 奶 粉 時 要 加 倍 留 意 。

未 開 罐 的 奶 粉 貯 存 期 就 要 睇 罐 底 的 日 期 。 開 了 罐 的
奶 粉 就 只 可 以 保 存 1 個 月 ,
因 為 香 港 天 氣 較 潮 濕 , 開 罐 後 容 易 滋 生 細 菌 。BB 轉 奶 反 應

203mh-a0212.jpg (9685 bytes)

B B 出 現 便 秘 食 滯

任 太 個 囡 囡 剛 滿 6 個 月 , 本 來 食 奶 粉 , 但 剛 巧 遇 上 奶 粉 事 件 , 便 順 便 替 BB 轉 食 6 個 月 以 上 嬰 兒 飲 用 的奶 粉 。 任 太 幫 BB 1 次 過 全 部 轉 奶 , 發 覺 囡 囡 的 食 量 細 了 , 大 便 亦 比 平 日 硬 些 。

數 天 後 帶 囡 囡 往 健 康 院 檢 查 , 護 士 就 教 佢 將 奶 調 稀 畀 囡 囡 飲 。 除 依 照 護 士 意 見 調 稀 奶 之 外 , 任 太 仲 每 日 用 一 個 橙 榨 橙 汁 畀 囡 囡 飲 , 有 助 囡 囡 吸 取 維 他 命 C , 又 可 以 幫 助 消 化 。

輕 微 肚 瀉 自 然 好

劉 太 有 個 9 個 月 大 仔 仔 , 仔 仔 食 的 奶 粉 並 未 受 奶 粉 事 件 響 , 毋 須 轉 奶 。 但 記 得 仔 仔 在 7 個 多 月 時 轉 食 大 仔 奶 ( 6 個 月 以 上 嬰 兒 適 用 ) , 亦 有 出 現 輕 微 肚 瀉 , 情 況 由 每 日 大 便 次 數 1 至 2 次 增 加 至 每 日 4 至 5 次 , 幸 運 地 瀉 的 2 日 就 冇 事 , 腸 胃 慢 慢 適 應 過 來 。

203mh-a0213.jpg (11616 bytes)

轉 奶 首 天 整 日 扭 計

李 太 仔 仔 只 有 2 個 月 大 , BB 本 來 飲 用 某 牌 子 的 奶 粉 , 她 擔 心 轉 奶 會 影 響 BB 腸 胃 。 但 後 來 朋 友 介 紹 日 本 「 雪 印 敏 兒 」 奶 粉 , 兒 科 醫 生 亦 同 樣 推 介 , 話 呢 個 牌 子 比 較 溫 和 。 於 是 一 次 過 為 BB 轉 掉 舊 奶 粉 。 轉 奶 前 , BB 每 日 必 定 有 1 次 大 便 。 轉 奶 的 第 2 日 , BB 出 現 便 秘 情 況 , 而 且 整 日 都 扭 計 , 幸 好 至 轉 奶 後 第 3 日 中 午 , BB 終 於 有 大 便 ; 不 過 就 比 以 前 硬 D , 李 太 話 要 繼 續 觀 察 BB 的 情 況 , 先 知 奶 粉 適 唔 適 合 佢 。


本 文 撰 寫 於 June 19, 1999,內 容 只 供 作 參 考 之 用;
如 遇 有 任 何 疑 惑,請 查 詢 家 庭 醫 生 或 有 關 產 品 代 理 或 產 品 生 產 公 司。
/images/stories/mno1-signoff.gif

更多相關資訊

產後護理 忌傷口感應
產後護理 忌傷口感應 產後餵哺 14911 views
BB飲奶過急中段掃風免嘔吐
BB飲奶過急中段掃風免嘔吐 產後餵哺 14666 views
粗鹽洗奶咀去奶粉油膩
粗鹽洗奶咀去奶粉油膩 產後餵哺 13046 views
產後餵哺
產後餵哺 產後餵哺 11604 views
倒轉奶瓶驅氣增BB食量
倒轉奶瓶驅氣增BB食量 產後餵哺 11802 views

No1Media.com『今日生活』

(飲食頻道):
今日美食  |  今日美食 (ENG)

(健康頻道):
今日健康   今日中藥  | 今日營養

 (親子頻道):
今日媽媽  |   今日BB  |  今日兒童 


MotherNo1.com 正在使用cookies
來改善用戶體驗和網站服務。要關閉此訊息,請選"同意"我們的Cookie政策及繼續使用站內功能。